Ärende: Laglighetsprövning

Den 20 oktober 2016 föreslogs Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun att reducera, helt slopa, detaljplaneavgiften för att stimulera byggandet av flerbostadshus. På min fråga till kommunalråd om denna reducering även gäller det kommunalt ägda AB Gislavedshus blev svaret att det gör det inte.

I ärendet yrkade undertecknad på återremiss i ärendet, i syfte att det skall skrivas in att slopandet av detaljplaneavgift även skall gälla det kommunala bostadsbolaget. Förlorade voteringen kring återremissen, och med anledningen av detta yrkade undertecknad avslag på ärendet. Fullmäktige beslutade därmed att förslaget endast skall gälla andra intressenter och aktörer.

Beslutet bör, enligt min mening, prövas gentemot Kommunallagens texter om likabehandling.

Hänvisar till fullmäktiges justerade protokoll och undertecknads skriftliga reservation.

Med vänliga hälsningar
Gislaved den 11 november 2016
Erik Anderson
Ers kommunfullmäktigeledamot