Interpellation till socialnämndens ordförande. I ortstidningen VN och på sociala medier diskuteras införandet av kameraövervakning inom äldreomsorgen i Gislaveds kommun. Det finns givetvis både för och nackdelar med kameraövervakning inom socialnämndens områden, som det behöver redogöras för. Även inför kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige. I en uppsats från Umeå Universitet under rubriken ” Användning av trygghetskameror för nattillsyn inom äldreomsorg- en kvalitativ studie om biståndshandläggares etiska dilemman, av Lira Khamitova, står i inledningen följande: ”Staten har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting antagit en nationell strategi, Vision e-hälsa, i vilken det finns ett bestämt mål om att 2025 ska Sverige bli bäst i världen på̊ att använda digitalisering och e-hälsa (Socialdepartementet, 2016). Samtidigt kan införande av nya digitala lösningar i välfärden leda till nya problem och utmaningar. En del av dem är etiska. I Nordens välfärdscenters rapport (2017) identifieras etiska utmaningar som bör beaktas vid införande av ny teknologi i välfärden; påverkan på brukarens autonomi, rätten till privatliv som kan begränsas, missbruk av teknologi, intressekonflikter mellan alla inblandade parter och även frågor om frihet, konfidentialitet, säkerhet och personens värdighet samt ansvaret för hur teknikens används.” ( Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet, 2018) Men personen bakom uppsatsen redogör även för positiva inslag med kameraövervakning, men frågan är inte enkel. Så min fråga till socialnämndens ordförande är hur Ni ser på för och nackdelar med införandet av kameraövervakning inom äldreomsorgen?

Gislaved den 28 januari 2020 Fullmäktigeledamot Erik Anderson K