Till Förvaltningsrätten i Jönköping.

På budgetmötet för Gislaveds kommun den 21 november 2019 beslutades om planeringsförutsättningar för kommande år 2020. Dagen innan hade riksdagen beslutat om förändringar i det kommunala utjämningssystemet där Gislaveds kommun visade sig vara en av vinnarna. Det talades om 20 miljoner plus, men det landade på cirka 18 miljoner. Men beloppet hanns av naturliga skäl inte föras in i budgetförslaget.
Men ett enat fullmäktige antog följande separata att-sats som berörde extrapengarna:
”att ökad skatteintäkt och utjämning i första hand ska gå till vård, skola och omsorg”
Denna att-sats är inte verkställd trots att det gått nio månader sedan den antogs.
Ser man i handlingarna från mötet den 21 november 2019 så låg Barn och Utbildningsnämndens budget på 783 miljoner och Socialnämndens budget på 603 miljoner. På fullmäktiges möte måndagen den 15 juni 2020 behandlades budgetens delårsrapport. Där ligger Barn och Utbildningsnämndens anslag på exakt samma summa 783 miljoner liksom Socialnämndens anslag på 603 miljoner. Alltså har det inte tillförts några medel till vare sig Barn och Utbildningsnämnden eller till Socialnämnden trots det enhälliga beslutet att tillföra just dessa nämnder de extra medel som det beslutades om den 21 november 2019.
I kommunallagens 6 kapitel som handlar om Styrelsen och nämnder står
under § 4 : ” Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.”
Även § 5 och 6 behandlar fullmäktiges riktlinjer.
När undertecknad ställde en formell fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson på fullmäktiges senaste möte den 27 augusti 2020 hävdade kommunalrådet Johansson att denna summa på cirka 18 miljoner redan bakats in i budgeten. Ett tvivelaktigt påstående då ovan nämnders budgetar visar samma siffror vid båda mätpunkterna. Min uppfattning är att kommunledningen har brutit mot kommunallagens 6 kapitel § 4-6 då man inte verkställt fattat beslut från budgetmötet den 21 november 2019.
Av ovan nämnda orsaker anför undertecknad besvär över hur Gislaveds kommun behandlat ärendet.
Med vänlig hälsning
Gislaved den 27 augusti 2020.


Erik Anderson kommunfullmäktigeledamot K