”Motion Gällande de medmänniskor som är sysselsatta i Daglig Verksamhet, omsorgen/LSS

På kommunfullmäktiges junimöte i år frågade undertecknad huruvida kommunen uppmärksammar de som har varit sysselsatta i kommunens Daglig Verksamhet, omsorgen/LSS, efter 25 år, med uppvaktning och gåva i likhet med anställda eller förtroendevalda i kommunen.

Svaret som gavs av kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (c) var att detta inte görs då denna grupp inte har någon formell anställning i kommunen. Min uppfattning och yrkande är att regelverket då skall ändras så att även denna grupp av medmänniskor skall uppvaktas med samkväm och medföljande gåva i likhet med vad formellt anställda och förtroendevalda har efter 25 år.

Denna fråga handlar om lika människovärde och min förhoppning är att denna motion inte avvisaspå rent formalistiska grunder.” 

Kommunfullmäktige Erik Anderson K