Reservation från Erik Anderson (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2021 11-18; – Budget 2022 och plan 2023-2025 för Gislaveds Kommun 

På kommunfullmäktiges oktobermöte konstaterades i uppföljningsrapporter ett mycket kraftigt underskott i en av kommunens viktigaste verksamheter, socialnämnden.  

Trots detta lägger den nya mastodontkoalitionen bestående av moderaterna, socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna, miljöpartiet och kristdemokraterna ett budgetförslag för 2022, (som dessutom stöddes av sverigedemokraterna vad gäller socialnämndens budget) är ren snålbudget gentemot den kroniskt underfinansierade nämnden. 

Att socialnämndens budget är medvetet underfinansierad medgav även moderaternas nya kommunala koalitionspartner, socialdemokraterna, via sitt kommunalråd Marie Johansson under budgetdebatten. 

Budgetobalansen för socialnämnden är tänkt att lösas med nedskärningar i verksamheten i enlighet med den beställda konsultrapport som är en ren politisk partsinlaga beställd av de styrande och som kommunens skattebetalare får stå för.

Kravet på överskott i kommunernas budget på 2 procent (för Gislaveds del på mellan 35 - 40 miljoner) är statens redskap att pressa ur luft som inte finns i den kommunala verksamheten. Detta ”tvingar” politikerna att ”lösa” budget- obalansen med nedskärningar i viktig verksamhet. 

Undertecknad anser att vi måste kraftigt reducera detta ”överskottsmål” och använda de pengar vi faktiskt rår över. Vi behöver en verksamhet i balans med löne- och arbetsvillkor som gör det möjligt för de anställda att stanna kvar och att nyrekrytera till viktiga verksamheter.

Undertecknad föreslog därför en förstärkning av socialnämndens budget med 20 miljoner kr över liggande förslag men blev tyvärr nedröstad.

Ett sista konstaterande: Av de hundratals miljarder som ”staten levererat” i Pandemins spår har bara en bråkdel av dessa kommit kommuner och regioner till del. Stödet har dessutom varit temporärt, när det istället skulle ha permanentats för att ge förutsättningar för kommunerna att leva upp till en mer värdig verksamhet. Jag reserverar mig till förmån för vårt eget, fullt realistiska säryrkande gällande socialnämndens budget och mina andra säryrkanden som exempelvis återställd skattesats till 22,13 som tyvärr röstades ned av den nya mastodont -koalitionen. 

Gislaved den 23 november 2021
Erik Anderson K