--------------------------------------------------------------------------------
Namn lars ersgården
Skickat 23.32 - 15/12

Hyckleriets toppnotering
Kuba på USAs terroristlista
Inte bara Svensk-Kubanska Föreningen (se ELAK http://elak.cjb.net/) anser att USAs självpåtagna rätt att utpeka andra nationer som terroriststater, och undanta sig själv, är ett hyckleri och en orimlighet utan all like. Inte minst blir detta uppenbart när USA på sin lista över terroriststater införlivar Kuba, som är det land som kanske mer än något annat utsatts för terroristaktioner utgångna från USA, med myndigheternas medverkan eller godkännande. 
I USA bedrivs en kampanj, innefattande ledande massmedia, med krav på att Kuba ska bort från terroristlistan. Kampanjen stöds av omfattande och grundlig dokumentation och argumentation bl a från Wayne Smith, f d USA-diplomat stationerad i Havanna under president Carters tid. Han är nu professor i Latinamerikastudier vid John Hopkins Universitet och vid Center for International Policy i Washington (läs hans rapport på http://www.ciponline.org.nxlkhost.com/
cuba/main/perspectiveonterrorism.htm).
Åtta brittiska parlamentsledamöter krävde av sin regering i en skrivelse i början av oktober att den skulle uppmana USA att inte härbärgera terrorister och i stället frige de fem kubaner som dömts för att de granskat terroristorganisationer i USA och ta bort Kuba från listan på terroriststater. Den brittiska regeringen har också uttalat sitt missnöje med att USA har med Kuba på terroristlistan. Engelska energiministern Brian Wilson som besökte Kuba i oktober sade "vi håller inte med USA om att Kuba skulle stödja terrorism", och lovordade samtidigt Kubas reaktioner på 11-septemberattackerna. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn lars ersgården
Skickat 23.30 - 15/12

Vi känner sorg och smärta med USAs folk". Det var Fidel Castros ord den 11 september när han - på årsdagen av den CIA-stödda kuppen i Chile - återinvigde Lärarhögskolan Salvador Allende i Havanna. Då hade bilderna från katastroferna i New York och Washington kablats ut till TV-tittarna på Kuba liksom i stora delar av världen. Fidel Castro sade att det nu är dags att skapa en international mot terrorismen, innefattande kamp mot statsterrorism och mot folkmord. Bara ett internationellt samarbete i fredens tecken och för social rättvisa kan rädda världen. 
I det officiella regeringsuttalandet fördömde Kuba energiskt attackerna mot World Trade Center och Pentagon, och uttryckte sin djupa medkänsla med USAs folk, och erbjöd sig att ställa sina begränsade resurser till förfogande för mänsklig och medicinsk hjälp till offren. 
Fidel Castro påminde också i sitt tal om att Kuba under 40 år utsatts för många hundratals terroristangrepp med ursprung i USA, och därför med desto större kraft och moral fördömer all slags terrorism. Han påminde om att USA är det land som har flest extremistorganisationer, varav hundratals beväpnade, våldsinriktade grupper, vilket i sig gör USA till det land som är mest sårbart för terroristangrepp. 

USA använder sig av terrorism
USA-regimen har också under mer än fem årtionden främjat terrorism i världsskala, vilket naturligtvis måste upphöra om USA med någon moral ska kunna bekämpa terrorism. USA måste också, liksom Kuba har gjort, ansluta sig till och tillämpa de 12 FN-konventioner som redan finns mot terrorism och som går ut på att bekämpa och bestraffa flygplanskapningar, gisslantagande, politiska mord, terroristhot mot sjöfarten och mot oljeplattformar, terroristangrepp med sprängämnen, finansiering av terrorism mm. Sådana aktioner har riktats mot Kuba från USAs territorium ända in på 2000-talet utan att USAs myndigheter gör något för att förhindra det eller bestraffa de skyldiga (se Kuba 4.01). 
Kuba fördömer terrorism som ett etiskt oförsvarbart fenomen som måste bekämpas, och kommer aldrig att tillåta att terroristaktioner mot något land planeras på Kuba, utan kommer att samarbeta med alla länder för att bekämpa terrorism. Men inte med krig. Kuba har också i ett brev till FNs generalsekreterare förbundit sig att fullt ut samarbeta med FN i kampen mot terrorism och har skärpt den egna lagstiftningen mot all slags terrorism. 
Kuba skiljer mellan befrielsekrig mot inhemska eller utländska förtryckare, som är folkens rättighet när inga andra utvägar finns, och terrorism som är aktioner riktade mot oskyldig civilbefolkning. Och menar att terrorism aldrig kan försvaras, inte ens under befrielsekrig. 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn lars ergården
Skickat 23.26 - 15/12

Trams! Vill jag säga till diktaturvännen Leif Plomeros . Kuba var ett av de fattigaste länderna i Latinamerika där rasismen och arbtarhatet grasserade. Kuba var på den tiden ett genomkorrumperat land som ade förvandlats till ett horhus för Leif Plomeros amerikanska idoler. Rent patetiskt blir det då Leif plomeros tar amerikansk propaganda som absolut högata sanning. USA vill givetvis svartmåla Fidel Castro och allt som heter sociala landvinningar på Kuba heter. Seriosa Kubakännare bara skrattar åt de amerikanska CIA-uppgifrerna att Castro skulle vara en förmögen man. På den tiden då diktaturnahänaren Leif Plomeros tyckte Kuba var bra var medellivslängden 50 år! Nu är den i paritet med de rikaste industriländernas. Och detta trots en kriminell handelsblockad som varat i 40 års tid från Plomeros amerikanska idoler.Bästa skolan i Latinamerika finns på Kuba
Enligt en UNESCO-rapport som publicerades i december var de kubanska skolbarnens resultat så långt över resten av Latinamerika att undersökningsgruppen åkte tillbaka till Kuba för att kolla resultaten. De är särskilt anmärkningsvärda eftersom Kuba har så stora ekonomiska svårigheter, inte minst p g a USAs ekonomiska krigföring. Studien som avsåg låg- och mellanstadienivån presenterades av ordföranden i Interamerikanska Utvecklingsbanken, och han underströk att studien visar att även länder med liten BNP per capita - dvs Kuba - ändå kan uppnå hög kvalitet i undervisningen. Resultaten från övriga Latinamerika var nedslående med låga resultat och stor ojämlikhet, parad med småmöjligheter för föräldrar lokalsamhällen att påverka utbildningen.

Ännu lägre barnadödlighet
Barnadödligheten på Kuba kom under 2001 ner till 6,2 per tusen levande födda. Fidel Castro talade om detta imponerande resultat i ett tal till läkarstudenter i början av december. Han talade också om att Kubas goda resultat i slaget mot AIDs. Sedan det första fallet upptäcktes 1986 har 3.566 smittade registrerats och drygt 900 dött. 
Fidel Castro tog också upp problem med att några dengue-fall hade upptäckts i Havanna, men menade att myndigheterna hade situationen under kontroll genom det landsomfattande programmet för att bekämpa den mygga som sprider sjukdomen.
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Leif Plomeros
Stad Gislaved
Skickat 09.51 - 15/12

Kuba var det rikaste landet i Latinamerika när Castro tog makten. Det innebar ju inte att landet och dess invånare var rika i europeisk eller nordamerikansk bemärkelse. Men att det trots allt var ganska drägligt på Kuba. För både fattiga och rika. Idag är det i hela Latinamerika bara Haiti som har en lägre medelinkomst än Kuba. De fattiga har det odrägligt. Och några rika finns inte. Utom Fidel Castro personligen, som har räknats till världens rikaste män av den amerikanska tidskirften Forbes som gör en förteckning varje år.

Nordkorea är ett kommunistiskt fattighus där befolkningen svälter och där de resurser som trots allt finns används för att hålla krigsmakten topprustad. Innan Koreakrigets utbrott fanns så gott som all koreansk industri och alla naturtillgångar i Nordkorea. Landet är ett mycket åskådligt exempel på hur kommunismen kan föröda ett lands ekonomi. 
 

Leif.....
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn lars ersgården
Skickat 23.10 - 14/12

Folkmordsanhängaren Myran stödjer USA:s handelspolitiska 40-åriga blockad mot Kuba. Trots denna 40 åriga blockad där till och med mediciner är förbjudna att exporteras till Kuba , så har Kuba latinamerikas högta livslängt. Därför hatar nazisten och folkmordsanhängaren Kuba. 1976 sprängde USA ett kubanskt passagerarflygplan i luften . De som sprängde lever i högsta välmåga i Miami (USA) i dag . Nazisten Myran stödjer terror mot civila flygplan. Leve Kuba och Korea! 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Myran
Skickat 18.25 - 14/12

Om vi bara kunde införa en kommunism liknande den som finns i Nordkorea eller på Kuba så skulle allt ordna sig. Då skulle vi få ordning på ekonomin igen!!!
Stå på Er, Ni har verkligen moderna och vettiga ideal!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn lars ersgården
Skickat 22.24 - 12/12

Lycka till med arbetet i Gislaved. numera bor jag i Lund . Hoppas att ni vinner nya medlemmar.

Varma hälsningar

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Erik Andersson
Stad Gislaved
Skickat 20.45 - 12/12

Borgarna lovade guld och gröna skogar för Gislaveds kommun efter Däckfabrikens nedläggning. "Härligt med turbulens" skrek borgartidningen Expressen. Hur har det gått ? Minus över två hundra personer för de nio första månaderna. Läser man framtidsprognosen kommer ytterligare tusen männidskor försvinna från Gislaved de närmaste tio åren. Vad tog borgarklassens alla löften vägen? 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Erik Andersson
Stad Gislaved
Skickat 20.32 - 12/12

Det är viktigt att analysera världssituationen och inte gå på den propaganda som anhängarna av klassorättvisor och exploatering som debattörerna Jocke H och Leif P saluför. Det är helt uppenbart att socialismen är ett bättre samhällsystem än den krigiska imperialism vi ser .
 

I samband med Sovjets kollaps så intensifierade borgarklassen kampen mot allt socialistiskt tänkande. Tankar på socialism och kommunism skall mer eller mindre kriminaliseras och i takt med de ändrade styrkeförhållandena i världen vilket gynnade opportunismen än mer, så tog till namnet tidigare kommunistiska partier , bort det kommunistiska namnet. I Sverige blev det "Vänsterpartiet" från att tidigare ha hetat Vänsterpartiet kommunisterna. I och med att socialismens block ej existerar och av att ingen kommunistisk rörelse av kraft finns i de imperialistiska länderna -
så kan korrupta opinionsbildande hävda vad som helst utan att någon säger stopp och belägg. I borgarklassens propaganda ingår ett enormt förtigande över de historiska betingelser socialismen hade att ta i tu med jämfört med de högutvecklade imperialistiska länderna. I Sovjet utlovades av Gorbatjovanhängarna en snabb levnadsstandard ökning till länder som Schweiz nivå. Det är bara att läsa de ryska skrifterna från 80-talet för att förstå vilket bedrägeri de Sovjetiska massorna utsattes för av de skikt som ville rasera all socialistisk produtiotionsordning som fanns i landet. 

Mitt i denna propaganda som riktas till "vanligt folk" i väst om socialismens fördärvlighet så kommer det en ström av faktauppgifter som är avsedda att läsas av ett mindre skikt av tjänstemän. I dessa rapporter är bilden en annan. I exempelvis en skrift från Världsbanken( World Bank Development Report of 1996) står det …"Resultaten av det planekonomiska systemet var beaktningsvärda. Det innefattade en ökad levnadsstandard, industrialisering, införandet av elementär skolutbildning, hälsovård, bostadsbyggande, jobb till hela befolkningen- alla dessa framsteg i motsats till den stora depressionen på 1930 talet. Inkomsterna var relativt lika fördelade i befolkningen och en omfattande, om än ineffektiv, välfärdsstat 
som garanterade varje människa tillgång till en grundläggande levnadsstandard." Denna hyllningsång till socialismen kommer från en till socialism mycket fientlig källa. Men ibland kommer behovet att objektivt och internt att informera sina egna tjänstemän på kollisions kurs med den officiella propagandan. 

Rapporten fortsätter " Övergången skapar vinnare- de unga, de dynamiska, de rörliga, de med förbindelser- men övergången skaper stora svårigheter för synbara och svaga grupper, och har i många länder lett till en markant uppgång i mätbar fattigdom."
 

I Världsbankens mer interna material ställs frågan " Är övergången en mördare? " Ordet "övergång " används som term när det egentliga ordet skall vara kapitalismens restauration.

"Fler ryssar dör under övergången. För män sjönk genomsnittsåldern
med sex år mellan 1990 och 1994(från 64 till 58) och den för kvinnor med tre år ( Från 74 till 71 år) . Det finns nu indikationer på att denna nedgång nu stabiliserat sig… Den största ökningen i dödlighet (omkring 50%) var bland män mellan 25 och 54 år.."

Sedan medger rapporten helt öppet att det är det är de ekonomiska orsakerna som ligger bakom den ökande dödligheten; rapporten accepterar det samband som finns mellan försämrad levnadsstandard, stress, alkoholism, kriminalitet och trafikolyckor. Med ökande inkomstklyftor så leder detta till " en nedgång i både kvalitet och tillgång till medicinsk hälsovården för de senaste fem åren, vilket har lett till en ökad dödlighet.."
 

I rapporten från Världsbanken , så hänvisas till de rapporter om världsläget som sammanställs av den amerikanska agentorganisationen CIA. Dessa CIA "Factsbooks" konstaterar att år 1913 (alltså under Tsartiden)- så var BNP per Capita för Ryssland endast 10% av den för USA men för 1989 var den 49% trots de oerhörda förlusterna i Andra Världskriget. Men denna hade minskat till endast 19% av USAs år 1994. Efter fyra år av så kallade marknadsekonomiska reformer. När borgarnas ideologer pratar om olika jämförelser mellan ekonomierna i Sovjet och USA utan att ta med dessa grundläggande fakta är det just propaganda riktad till "vanligt folk". Dessa exempel var från relationen USA /Ryssland Sovjet. Men en materialistisk syn på de olika ekonomiska utgångssynpunkterna i Europa, mellan den västra respektive den östra delen visar att de ekonomiska utgångslägena var helt annorlunda. Detta medges till och med i den annars så reaktionära tidningen Dagens Nyheter, som i en artikel på kultursidan konstaterar ”Inte kommunismens fel att Östeuropa är fattigt” där det konstateras att de ekonomiska skillnaderna 
härstammar från 15-1600 talet. Här i de imperialistiska länderna låter det som de ekonomiska utgångspunkterna var lika vid krigsslutet då ett antal folkdemokratier uppstod. Inget kan vara felaktigare, förutom de av historien ärvda skillnaderna sedan århundraden tillbaka så kom kriget på ostfronten att se mycket annorlunda ut än i västra delen av vår världsdel. 
Mycket hårdare strider utspelades då kompen mellan sovjet och nazityskland inte bara var ett krig mellan två nationer utan mellan två väsensskilda system. 
En tredje orsak till att Östeuropa hade ett sämre utgångsläge efter kriget var det faktum att USA i motsats till Sovjet kom undan kriget utan att ett skott avlossades på dess fastlandsterritorium medan Sovjet och stora delar av Östeuropa förvandlades till ruinhögar. För att dämma upp kommunismens attraktionskraft på de arbetande massorna pumpade USA (som efter kriget kontrollerade 60% av världens industriproduktion) in enorma belopp i Västeuropa för att köpa sig politisk kontroll och för att ”stabilisera” det politiska läget i många europeiska länder. Usa pumpade in massor av pengar till Västra Tyskland för att använda detta land som skyltfönster mot öst. Sovjet, däremot , var efter krigets enorma förödelse tvunget att ta ut ekonomiskt krigsskadestånd från östra Tyskland. 
Lägg där till att den östra delen av Tyskland var mindre ekonomiskt utvecklat än den västra delen sedan tidigare. En annan faktor som spelade roll under det kalla kriget var att för att få någorlunda vapen mässig likställighet mot USA-imperialismen var Sovjet tvunget att nå detta mål om likställdhet med en ekonomi som var mindre än hälften av USA:s.
Marx och Engels trodde att revolutionerna skulle bryta ut där ekonomierna var mest utvecklade . Lenin vidareutvecklade detta med att konstatera att det är där imperialismens länk är svagast som revolutionen kommer att segra. Den kommunistiska massrörelsen kom att segra i flera av de fattiga och undertryckta länderna istället. Där utgångspunkten att bygga en ekonomiskt stark socialism var svårare. 

1.Socialismen under 1900-talet ledde till att Första världskriget slutade.
2.Den ledde till att det skedde en snabb ekonomisk utveckling i Östeuropa och i Sovjet och att Nazismen krossades. För första gången i historien fick arbetarklassen status som härskande klass och en rad sociala reformer genomfördes där socialismen kom till makten. Meddelvislängden steg påtagligt. 
3. Under denna tid förbättrades kvinnans sociala status från att i många samhällen setts som nästan ”icke varelser”.
4. Socialismen och det socialistiska lägrets existens tvingade fram avvecklandet av den öppna kolonialismen. 
5. Socialismen tvingade dessutom fram ett annat socialt tänkande i högutvecklade kapitalistiska länder där det öppna klassvåldet tvingades ge vika för reformer. ( Sedan är det en sak att de imperialistiska länderna använder brutalt våld mot andra folk och arbetare i andra länder.)

Genom att Första Världskriget upphörde . Genom att Nazismen krossades och genom att de härskande klasserna i Väst tvingades att föra en humanare social politik räddade socialismens existens livet på tiotals miljoner människor. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att socialismen och dess länder hela tiden fått kämpa mot imperialismens alla försök att knäcka den. Inte bara öppna interventioner utan även subtilare former av krig används och har används mot socialismen , såsom ekonomisk krigföring och teknologi blockader, där även Sverige var med i västvärldens organisationer för detta ändamål.

Därför är det fel att betrakta socialismen som enskilda experiment utan några samband med historiska arv och fientliga omgivningar , utan socialismen har fötts som svar på imperialismens och kapitalismens orättvisor och brutalitet. I detta sammanhang kan det vara värt att notera att borgarklassens definitiva seger över feodalismen tog i Europa 500 år. 
I Frankrike , ett land som influerat mycket tänkande i Europa, där utspelades det tre stora revolutionära omvälvningar innan borgarklassens makt var säkrad över feodalismen. Historiskt sett är det inget nytt med tider av att det gamla tar över. Detta kallas tider av regression. Men dessa tider av regression avlöstes sedan av förnyade revolutionära strider över hela den europeiska kontinenten.
Socialismens sak är i detta perspektiv svårare och mer utmanande då de borgerliga revolutionerna bara ersatte den ena människans exploatering
av den andra med en annan form av utsugning, medan socialismens syfte är att avskaffa all exploatering av människan. Därför är borgarpropagandan falsk och lögnaktig. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Jocke H.
Skickat 00.38 - 11/12

Det är en god sak att lidl kommer till Gislaved.Bättre konkurrens, lägre priser. Jag hade varit mer oroad om de, eller någon annan billighetskedja inte hade etablerat sig, det hade inte satt prispress på KF och 
ICA. Det faktum att man inte har fullt sortiment är i mångt och mycket i sig en garant för att andra butiker fortfarande kommer att leva och trivas. Jag tror nog att både magnum och Coop kan hålla lidl stången. Man kanske får sänka sina priser eller förändra sin produktportfölj, men det hör till vardagen i en dynamiskt ekonomi.

I övrigt kan jag bara gratulera Leif härnere till en tämligen god analys, kapitalismen (i en lätt reglerad form) fungerar utmärkt och har på det hela taget visat sig fördela rikedom på ett storartat sätt mellan människor. Det ligger faktiskt i kapitalismens natur att så sker, det insåg redan de gamla storkapitalisterna som vinqvist (SKF), Wallenberg och inte minst Henry Ford. Det är nämligen så enkelt att om man inte har folk som har råd att köpa dina varor, ja då har man inte heller en marknad. Alltså är man tvungen att ge en hygglig lön till sina medarbetare för att marknaden tillsammans skall skapas (nu lät jag nästan socialistisk :-). Att obalanser från tid till annan uppstår är naturligt och tecken på en god ekonomi. Pengar är inget annat än ett verktyg, och man skall inte se på det ur någon annan synvinkel. De flesta som har pengar är också väl skickade att sätta dem i arbete och när man gör det så generar man alltsom oftast nya verksamheter och jobb. öneskildnader är därmed inte ett problem, snarare en tillgång. Det viktiga är att man alltid har en lägsta gräns som man inte tar sig under, idag är denna gräns socialbidragsnivån. En annan mycket viktig fråga är att man skapar incitament för att skapa långsiktighet i sina investeringar. Idag har vi ett skattesystem som genom sin höga beskattning av arbete samt fåmanbolagsreglemente gör det mycket olönsamt att satsa i egna firmor och driva upp dem och anställa nytt folk. Istället ger man tydliga incitament till att omvandla så mycket av sina inkomster till relativt lågt skattade kapitalvinster från börsspel och fonder. Och det är knappast en sund grogrund för lite mer långsiktighet. Ner med skatt på arbete, ta bort fåmanbolagreglerna och lätta på arbetsrätten så att även mindre arbetsplatser faktiskt vågar anställa och
satsa på nya människor utan behöva sätta hela företaget på spel varje gång. Vad vi behöver i Sverige är lite lagom turbulens i ekonomin, så att nya möjligheter uppstår och gamla, ineffektiva lösningar läggs ned. Visst, det innebär att man som en del i detta samhälle får ändra sin roll från tid till annan, bekanta sig med nya sidor av olika typer av arbeten,
flytta, bryta upp och också vara beredd att jobba med olika områden och ansvarområden. Ingen större katastrof, snarare en hel värld av nya möjligheter och pontential! Den tiden är för länge sedan förbi då man stannade på ett och samma jobb under hela sitt liv, det är något som åtminstone jag är djupt tacksam för! Det är något jag som individ mår bra av, och samhället
i stort med för den delen!

mvh
Jocke H.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Leif Plomeros
Stad Gislaved
Skickat 14.14 - 8/12

CaRiN 
Att jag har det knapert ekonomiskt innebär inte att jag kommer att stödja ett kommunistiskt parti.
Enkelt. Kapitalism ger välfärd för alla. De fattiga i Sydkorea har det bättre än den svältande medelkoreanen i det kommunistiska Nordkorea. De fattiga i Västtyskland hade det långt bättre än de med genomsnittlig standard i det kommunistiska Östtyskland. Så gott som hela befolkningen i det kapitalistiska Estland har det bättre än befolkningen i det av Sovjet ockuperade kommunistiska Estland för tio år sedan. Men det är klart. För de kommunistiska pamparna leder kapitalism normalt inte till välfärd. Men dessvärre finns det undantag från det också. I Ryssland har det saknats en av grundvalarna för ett väl fungerande kapitalistiskt samhälle, en oberoende och väl fungerande rättsapparat. Därmed har de gamla kommunistpamparna kunnat roffa åt sig av tillgångarna, vilket har fördröjt övergången till en fungerande marknadsekonomi. Det har uppstått en skenbar kapitalism, där kapitalet inte byggts upp genom skicklighet i att på marknaden tillgodose konsumentens behov, utan genom rofferi, stöld och mygel i det sönderfallande statliga systemet. Först när de här avarterna har avskaffats och de pengar som samlats ihop av de gamla kommunistpamparna har förslösats kommer kapitalismen att kunna ge verklig välfärd också åt de breda lagren av Rysslands folk. Det kan dröja lång tid, men vi kommer säkert att få uppleva det inom ett par decennier.
De som själva kallar sig kommunister säger att "kommunism" är ett framtida lyckotillstånd när samhället har vittrat bort och vi alla lever i fullständigt välstånd i det harmoniska klasslösa samhället. Något sådant samhälle har vi aldrig sett på jorden och lär inte heller få se.

Leif.....
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 19.11 - 3/12

moget eller?

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 21.13 - 2/12

dra åt helvete för fan!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn CaRiN
Stad GisLaVeD
Skickat 11.04 - 2/12

Netlé finns, som du skriver i Konsum och på Kvantum. Helt riktigt. Men inte i samma utsträckning som i Lidl-kedjan. På Konsum kan man som konsument välja bort produkterna, precis som man väljer ekologisk mjölk framför vanlig. Att kampanjen drevs för 20 år sedan gör ingen skillnad i mina ögon-det var barn som dog. Men just argumentet om Nestlé är ju inte det som väger tyngst om man måste jämföra. Om du lever på 6000:-/mån förstår jag att du har svårt att skrapa ihop till mat. Just av den anledningen tycker jag att du borde sluta upp i kampen för ett bättre samhälle med oss!
KLASSKAMPEN

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Leif Plomeros
Skickat 20.41 - 1/12

CaRIN...
Nestlé produkter finns i konsum och på Kvantum. Gå dit och titta så ser du hur mycket som helst. Den reklamkampanj som åsyftas var aktuell för snart 20 år sedan.
8000:- är 2000:- mer än vad jag har i månaden att leva på.
Jag har varit på KM food flera gånger, men har ändå svårt att få pengarna att räcka till..
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn CaRiN
Skickat 13.04 - 1/12

PS! Kom och prata om oppositionsrådet när du är vårdbiträde och tjänar som bäst 8000kr/mån!

Hade de 550 000 varit i KPML(r):s händer, hade pengarna hamnat hos vanliga arbetare och inte hos kapitalistsvin!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn CaRiN
Skickat 12.58 - 1/12

Leiffy...
Om Lidl etablerar sig här innebär det att Nestlé-produkter åter snärjer sig in i det svenska näringslivet. Det är för mig och många andra en viktig markering att bojkotta dessa produkter efter deras reklamkampanj, som gick ut på att få mödrar att sluta amma sina barn och istället köpa deras bröstmjölksersättning. Detta gjorde att mödrar i tredje världen blandade ut bröstmjölkersättningen med det smutsiga vattnet och flera spädbarn dog.
Vidare är ju Lidl inte ett dugg intresserad av norra sverige. Det är totalt ointressant ödemark för deras profithunger. Så när de kommer, likt en gräshoppssvärm till södra och mellersta sverige och slår ut våra butiker, klarar sig knappast syskonbutikerna i norrland heller. Det är bara det att där finns inga alternativ såsom Lidl. Har du ännu ens besvärat dig att prova KM food, som jag tipsade dig om? Eller är det i själva verket så att du inte är ett dugg intresserad av att få billig mat utan bara av att pumpa ut din borgerliga propaganda här på hemsidan?

Gärna fler billiga mataffärer-men inte till vilket pris som helst

--------------------------------------------------------------------------------
Namn tor
Stad v-ås
Skickat 10.17 - 27/11

mobiliserar ni till salemmanifestation mot nazisterna?

--------------------------------------------------------------------------------
Namn skp:
Skickat 00.54 - 26/11

"Vad som skiljer oss från kpmlr är bl.a. synen på Sovjetunionen där dom har en uppfattning att fram till Stalins död var det himmelriket i Sovjetunionen och efter hans död gick allt åt helvete. Men vi har även skilda uppfattningar i frågan om arbetet i olika massorganisationer som fackföreningar m.fl. och även i frågan om samarbete med andra organisationer där kpmlr företräder en sekteristisk linje som härstammar från studentvänstern från 60-70 talet som gick ut på att antingen förklara de arbetande och deras massorganisationer som borgerliga och man drev då s.k. ”proletariseringskampanjer”. En annan skillnad är kpmlr :s avsaknad av en fast politisk kurs som SKP har. SKP vet man alltid var man har vilket man inte kan säga om kpmlr."

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Leif Plomeros
Skickat 22.38 - 22/11

Till Kent och CaRIN.
Att KPMLr vill avskaffa oppositionsrådet beror snarare på rådets politiska färg än en ev. besparing.
Om oppositionsrådet hade tillhört KPMLr så hade 
550 000:- hit eller dit inte spelat någon roll.

Vi har i dag de högsta matpriserna i EU och många politiker lägger ner stor energi på att aktivt motverka nyetableringar av lågpriskedjor.
Uppfinningsrikedomen verkar inte ha några gränser när det gäller att på alla fronter förhindra eller att försvåra en konkurrensutsättning av det övrigt priscementerade äffärsutbudet. Det grävs och forskas i Lidls förflutna för att på alla sätt försöka svartmåla denna uppstickare. lidl är drogliberalt, fackföreningsfientligt, behanlar sina anställda dåligt, och kanske har ägarens förfäder haft något samröre med nazi-partiet. vi får nog inte glömma bort att en framtida verksamhet i Sverige styrs av svenska lagar och svensk arbetslagsstiftning och detta kommer Lidl att bli tvungen att rätta sig efter.
En "vanlig" vit skjorta kostar 1500:- på Divanti, 600:- på Mr G, men det finns flera lågpriskedjor som har skjortor för 100 "spenn" som knackar på våran dörr, för att ta ett exempel. 

LeifFi PlomerOS...

--------------------------------------------------------------------------------
Namn CaRiN
Skickat 14.37 - 21/11

Ett tips till Leiffy...
Det finns billig mat på Göfab-tian och gamla Top hop shop för den som inte är rik. Men du har helt fel angående KPML(r):s linje i Lidlfrågan. Att KPML(r) är mot Lidls etablering beror inte på att vi inte tycker att folk ska ha råd att äta. Lidl är bara ute efter kortsiktiga vinster. Det kommer inte till Gislaved för att de tycker synd om dem som inte har råd med mat, utan för att suga ut maximal profit på låga löner och kassa arbetsförhållanden. Du kan läsa lite mer om det här på hemsidan. KLASSKAMPSHÄLSNINGAR TILL ALLA KAMRATER

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent Nyberg
Skickat 20.27 - 17/11

Till Leif.

Om KPMLr är obetydligt små - varför skriver du då i gästboken? Vem ägnar tid åt obetydligheter?

Om LIdl är de låglönades bästa vän - varför har de då gjort sig kände för fackföreningshat och dåliga anställningsvillkor? 

Om KPMLr inte bryr sig om de lågavlönade - varför la partiet då en motion om att exempelvis ta bort oppositionsrådet och ge den lönen till bättre saker i kommunen? Varför kampen mot nedläggningen av Continental? 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Olofsson
Hemsida http://www.peterolofsson.cjb.net/
Stad jkpg
Skickat 22.02 - 16/11

jag röstade minsann på kpml(r) i kommunvalet här i jkpg...var dock för ensam om det...

behöver ni musikunderhållning på något möte framöver är det bara att höra av er till mej! jag, liksom många andra jag känner & kan ta med mej, spelar vänster-sånger..har spelat bl a på Ung Vänster-möte nu i höst. Mycket uppskattat.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Leif Plomeros
Skickat 19.49 - 16/11

KPMLr är en organisation med ett ytterst begränsat antal anhängare. Så begränsat att 4% spärren sätter stopp på alla funderingar på ett riksdagsval.
Av vilken anledning har så anhängare ?
Är över 96% av sveriges befolkning dumma i huvudet ??
Nej ! Det är nog snarare så att folk i allmänhet betraktar partiets åsikter som "flummiga".
Man kan dra några paraleller med organisationen "Flat Earth society" som på grund av mycket udda teorier också har problem med att få gehör för sitt budskap.
På lokalplanet så försöker man knyta åt sig lågavlönat folk genom att lova guld och gröna skogar, samtidigt som man formellt tänker bidra till att matkassen inte blir några hundralappar billigare genom att förhinda Lidls etablering. Med den dunkla motiveringen att det är bättre att en kapitalist missgynnas än att folk har råd att äta. Rustan vet tydligen inte hur det känns att enbart livnära sig på makaroner sista veckan innan lön. Jag vet, av egen erfarenhet.
I pressen klandrar KPMLr USA allt ont och lite till som sker i världen.
USAs krig mot Afghanistan. Av vilken anledning fanns det inga protestaktioner när Sovjet var i Afghanistan.
Kanske kan Mario Sousa rent av få till det att dom inte var där alls, eller att inga civila offer då skördades. Han kan ju konsten, den har han lärt sig av Robert Faurisson. Också detta för tankarna till the "flat Earth Society", där man vetenskapligt kan bevisa att jorden är Platt.

Leif.....

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kalle Wadin Wesslén
Stad Sundsvall
Skickat 14.36 - 25/9

När jag får rösträtt ska jag se till att kpml(r) får ett mandat i Sundsvall.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Y- Yaghi
Stad Gislaved
Skickat 21.22 - 18/9

Hej!
Trots att ni har tappat en mandat,men vad det är som viktigt är att KPML finns i samhället.
Kämpa vidare .
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn carin
Stad Gislaved
Skickat 22.23 - 16/9

Ett mindre mandat förändrar inte vårt arbete. Tvärtom är det ett bevis för att vi behöver arbeta än starkare. Att få folk att engagera sig i frågor mer än vart fjärde år, att få folk att vakna till och se vad Socialdemokrater och andra högerpartier verkligen gör. Sedan är det ju så att vart åttonde person vi träffar på gatan har ju faktiskt ännu röstat på KPML(r). =)
Så du kan ta din skadeglädje och gå hem. Det torde väl vara så att du sätter den i halsen när vi drabbas av ytterligare försämringar!
Kampen är långt ifrån över, kamrater!
 

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 09.20 - 16/9

hahahahahahaha. ett mindre mandat!
yes.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn ilijona
Skickat 10.34 - 9/9

Lycka till i valet, kamrater!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Charlie Savage
Stad Göteborg
Skickat 14.31 - 31/8

Min hälsning till kommunisterna och lycka till i valet!
Hjärtat till vänster - det NATURLIGA valet!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent
Stad STORA svalås
Skickat 21.09 - 28/8

RKU har inget med sverigedemokraterna att göra,
ljug/prata skit någon annanstans. Det krävs en idiot av sällan skådat slag (valtider inte inräknad då de syns allt för ofta) för att fästa någon som hellst vikt vid citatet i förra inlägget. RKU är kommunister och antifascister. Vi har inget med sverigedemoktraterna att göra.
Däremot måste man väll säga att folk som bemödar sig att sprida sverigedemokraternas skit har med dem att göra - för citatet i fråga är faktiskt taget från sverigedemokraternas hemsida. Snacka om att skjuta sig i foten, eller för den delen - begå logiskt kullerbytta av den grövsta sorten.

Sprid deras lögn någon annanstans.

rku + kpmlr = sant!
 

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 16.01 - 25/8

"Även i Uppsala city befann sig aktivister från SD Uppsala, där man cirkulerade bland valstugor och lördagshandlande uppsalabor. Mest aktiva i city var kpml(r). För luttrade SD-aktivister var det skönt att träffa på disciplinerade RKU:are (medlemmar i kpmlr:s ungdomsförbund) istället för den syndikalistiska pöbeln i man mött vid aktiviteter i Stockholm."

rku + sverigedemokraterna = sant?!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Hô chi minh
Stad växjö
Skickat 23.34 - 23/8

Expressen tycker tydligen att det är kul att skoja med KPML(r). läste precis på ledar sidan om "Den leende kommunisten". dom hade fångat upp curt utanför socialkontoret. Visserligen var det ganska bra reklam, delvis. fast dom skrev saker som dom säkert satt å skrattade åt, citat: På det viset slutade historien lyckligt för Erik Andersson personligen, även om partiet egentligen bara har Nordkorea kvar i världen att umgås med. slut citat. jätte roligt Jan lindström! Dra den om röd luvan och vargen också. tycker expressen borde koncentrera sig på det dom är bra på istället. Fast ljuga är väl ders specialitet.....

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Tommy Olofsson
Stad Osby
Skickat 20.25 - 22/8

Jag gratulerar Er till den fina hemsidan, och önskar Er framgång i kommande val.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn syndikalist
Hemsida http://www.suf.cc/
Skickat 23.04 - 20/8

skamlös reklam

--------------------------------------------------------------------------------
Namn markus
Skickat 08.04 - 19/8

instämmer med föregående. tack.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Hô chi minh
Stad växjö
Skickat 19.07 - 14/8

Håller helt och hållet med KarlOscar. Sluta tjata som små ungar vilket parti eller ungdomsförbund som är bäst eller mest revolutionärt! Vi slåss ju ändå för samma sak. Jag har alltid tyckt illa om splittringar i partier. Det gynnar ju inte precis vårat gemensamma mål. Sluat tjata och förenas i en gemensam kamp istället! 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Carin o Jorma
Stad Gislaved
Skickat 21.32 - 12/8

Vi ville bara tipsa er alla om att åka till Göteborg sista helgen i Augusti. Föreningen Fritt forum ordnar en festival som fortsättning och utveckling av den festival som hölls i Göteborg under EU-toppmötet.
Gå in på www.frittforum.nu för mer information!
Eller kan ni också åka till Helsingborg samma helg och demonstrera mot NATO och USA-imperialismen.
AGERA! Det är viktigt att synas och höras så packet fattar att vi är många som inte accepterar USA:s agerande!
Revolutionära kramar till våra kamrater

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Boende på Ekgatan
Skickat 18.21 - 23/7
 

Har fått mitt flygblad och är mycket tacksam för att ni finns i kommunen. Det är fullständigt upprörande att EU bidrag hjälper till att lägga ner arbetsplatser i Sverige. Portugal kanske behöver regionstöd, men jag vet ju att det finns mycket rika människor där också . det kallas ju Ferrari distriktet enligt Värnamo Nyheter. Förbaskat att Gislavedsarbetarna skall betala för detta. Hemskt!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent Heijel
Skickat 13.38 - 14/7

Hej till frågande på Ekgatan.
Flygbladen kommer att delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Alla kamrate(r) har ett utdelningsområde, hav tålamod det kommer även till Ekgatan så småningom. Detta flygblad är det första av tre som kommer att delas ut i kommunen inför valet.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Frågande
Stad Ekgatan Gislaved
Skickat 13.22 - 14/7

Mina vänner som bor i gamla polishuste på västergatan fick ett fantastiskt bra flygblad , : delar ni ut dom i hela Gislaved eller får bara vissa personer flygbladen? Frågande på ekgatan.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Richard
Hemsida http://www.rku.nu/
Stad växjö
Skickat 22.56 - 24/6

Vill bara skänka mina solidariska tankar till er i Gislaved.. Vet att de är svåra tider för er i Gislaved just.. Håll kampen vid liv Kamrater!¨
KLASS MOT KLASS!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Fredrik Andersson
Stad Dalsjöfors
Skickat 10.58 - 15/6

Lycka till med kommunvalet. Vi är några i fotbollslaget här som håller på KPMLR.

Hälsningar från Västergötland

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Curt Vang
Skickat 19.23 - 10/6

Till Jan Hultberg vill jag rikta ett tack för de vänliga orden om mitt och partiets agerande i fullmäktige under de gångna åren. Orsaken till att jag inte varit med på fullmäktige vid ett par tillfällen på senare tid är helt enkelt att jag bedrivit studier och av denna anledning inte kunnat närvara vid fullmäktiges möten. Men det är något som hör till förgången tid nu, så besöker du återigen fullmäktige, så kommer jag att närvara som vanligt. Vi är, som du säkert förstår, en partigrupp som anser det vara av största vikt att vi finns med i de lokala politiska sammanhangen och kommer nu under de närmaste månaderna att sprida ett flertal flygblad om vår politik. Tack för ditt inlägg. Vänliga hälsningar från Curt Vang.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent Heijel
Skickat 02.11 - 8/6

Skillnaden mellan högerpolitik och vänsterpolitik? Ja du, vet du inte det, det är en lång historia men om vi ska ta det från början, August Palm steg iland på skånejord någon gång 1880-talet den förste socialistiske agitatorn som manade till samling på klasskampens grund. Mötesafficher med den fantasieggande rubriken: "Hatare av kungadöme, krigsgalenskap och prästvälde inbjudes till möte!" Sattes upp. August Palm manade till kamp och organisering mot den frambrytande kapitalismen, på den vägen är det fortfarande. Men känner du dig villrådig (vem tar vem)? Jobba på golvet och känn atmosfären, vem är arbetare, tennsoldat, arbetsköpare eller prata med din mamma och pappa kanske dom kan ge dig visdom. Kanske Proletär litteratur kan ge dig den kunskap du söker. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn vem tar vem?
Skickat 14.39 - 3/6

Vad är skillnaden mellan högerpolitik och vänsterpolitik?
tell mee?!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn jan hultberg
Stad reftele
Skickat 20.21 - 2/6

Jag tycker ni i kpmlr gör ett jättebra jobb i fullmäktige, men var är Curt Vang nuförtiden? Jag har gått på några fullmäktigesammanträden men han är alltid borta. det var kul att höra honom på den tiden han var aktiv för kpmlr.
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn nicaragguaa
Skickat 23.56 - 28/5

Kommunismen? tja... vilka länder faller?
Palestina är ju helt oskyldiga... eller hur var det nu?
Det finns Israeliter och Palestinier som kan samsas och som vill ha fred.
Vem snackar om dessa..vem för deras talan?
Inte är det arafat...å inte sharon heller!?!

Trött på bägge parter och allt tjafs!
Slåss för freden istället! 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent
Skickat 16.29 - 28/5

Till Lajvare. (Från kääääre Kent)
Först får jag erkänna ett smärre litet fel, det är inte sjukvården i sig som fått beröm från oväntat håll utan ekonomin. Det var Världsbanken som gav Kuba beröm.
När det gäller sjukvården så har Kuba lägre barndödlighet än de flesta andra fattiga länder (Bättre än USA:s förövrigt). Den siffran anses spegla hur bra sjukvården och den allmänna hälsan är i och med att det krävs bra sjukvård och hälsa för att barn ska överleva. 
Jag arbetar inte inom sjukvården så jag har inte koll på begreppen men barndödlighet innebär alltså barnens förmåga att överleva de första fem åren, vad jag förstått.
Jag har inte hunnit kolla upp det men Karolinska Institutet ska ha siffrorna på sin hemsida, utifall du inte hittar där så kommer siffrorna från FN.
I övrigt missförstog du mig.
Jag vill ha gratis sjukvård just därför att dyr privat sjukvård är till för ett fåtal rika, det handlar inte om snålhet utan att försöka förklara för ett kräk att sjukvård är en rättighet för alla och inte bara för de rika.
Du missade också poängen med liknelsen Nicaragua/Kuba.
Båda är fattiga länder men i Kuba har de tillgång till sjukvård. Gratis sjukvård. I Nicaragua skulle en arbetare inte få tillgång till bra sjukvård.
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn socialist
Skickat 13.59 - 28/5

Gislaved Däck drog in en miljard till det fämmande landet Tyskland. Vi vill inte att svenska arbetares pengar sklal gå till utlänska kapitalister. Därför är socialismen bäst. Det har historien klart visat.

 Upp