Maktens arrogans
 
   På senaste mötet, tisdagen den 18:e april, i miljö- och hälsoskyddsnämnden hade vi en diger föredragningslista på dagordningen att ta ställning till. Ett möte som tog nästan tre timmar. Huvudärendet som tog halva tiden i anspråk, handlade om punkterna 10 och 11, Continental Gislaved Däck AB. Jan-Erik Andersson, miljöansvarig på Continental höll föredrag om vulkrök och Continentals önskan att ändra villkoren beträffande utsläpp av lösningsmedel från 12 ton till 17 ton per år för att efter år 2003 reduceras till 14 ton per år. Den sista punkten har väckt en viss turbolens efter Continentals VD Janottas uttalande i Värnamo Nyheter adresserad till länsstyrelsen och nämnden i Gislaved  - "går ni inte med på våra krav på ökade utsläpp av lösningsmedel är jobben hotade" - ett hot som upprepades av Jan-Erik Andersson på vårt möte.
   Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för ställningstagande. Efter kompletterande utfrågning ställd till Jan-Erik Andersson fortsatte diskussionen i nämnden för att sedermera utmynna i ett förslag till yttrande till länsstyrelsen över ansökan om ändring i tillståndsbeslutet. Utskottet föreslog genom Gert-Ove Almgren (c) att gå med på Continentals villkor. Jag begärde votering och yrkade: 
   Att behålla utsläppet på högst 12 ton per år fr.o.m. år 2001.
Min motivation var
   -De tekniska lösningarna finns.
   -Förbränningsanläggningen har ej fungerat tillfredsställande. 
   -Ändra processen så totalförbrukningen av lösningsmedel
reduceras.
   Människor har blivit mer miljömedvetna, att miljöstämpla en produkt även om däcken blir ett par kronor dyrare kan med rätt lansering bli ett lyft, inte ett konkurrenshinder. Hur som helst yrkanden ställdes mot varandra och utföll 8-1 till arbetsutskottets fördel genom Gert-Ove Almgren (c). Jag reserverade mig till förmån för mitt yrkande. 
   Att med hot skrämmas till  knäfall och tystnad är en alltför vanlig arbetsmetod för att driva igenom krav som kapitalets furirer svänger med. Men det biter inte på alla. Därför herrar däckfabrikörer ta det som en utmaning, sträva mot mindre utsläpp  med bibehållen produktion även om styckepriset på däcken blir ett par kronor dyrare. Att hota är ingen bra arbetsmetod.
 

   Lördagen den 22/4 00
   Kent Heijel
   KPMLr:s ledamot i miljö- och hölsoskyddsnämnden